प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश , लिवाङ, रोल्पा

फाइलहरुको नाम View Download
वाख्रा मिसन कार्यक्रम प्रस्तावना नमूना फर्मेट
पशुपन्क्षी विकास कार्यक्रम तर्फ प्रस्तावना फार्म
चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहित नमूना फार्म स्थापना कार्यकमको प्रस्तावना फार्म
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागी नमूना प्रस्तावना फाराम