प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश , लिवाङ, रोल्पा

फाइलहरुको नाम View Download
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धि निवेदन दर्ताको लागी आवश्यक अनुसूचीहरु
वरफ उत्पादन उद्योग र चिसोपानीमा मत्स्य पालन कार्यक्रमको अनुसूचीहरु
पशुपंक्षी वध स्थल कार्यक्रमको अनुसूचि
दुध प्रशोधन तथा विविधिकरण उद्योग र उन्नत पशुपन्छी श्रोत स्थापना र्कायक्रमका लागी अनुसूची
पशुपंक्षी आनुवंशिक
पशुपन्छी पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आयआर्जनमा सहयोग कार्यक्रमको
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम
प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग कार्यक्रम अनुसूची
कृषि-तथा-पशु-विषय-अध्ययन-अनुसूची
डाउनलोड फाइलको शिर्षक