• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सम्वन्धि निवेदन दर्ताको लागी आवश्यक अनुसूचीहरु अन्य 2077-03-04 View Download
  2 वरफ उत्पादन उद्योग र चिसोपानीमा मत्स्य पालन कार्यक्रमको अनुसूचीहरु अन्य 2077-03-04 View Download
  3 पशुपंक्षी वध स्थल कार्यक्रमको अनुसूचि अन्य 2077-03-04 View Download
  4 दुध प्रशोधन तथा विविधिकरण उद्योग र उन्नत पशुपन्छी श्रोत स्थापना र्कायक्रमका लागी अनुसूची अन्य 2077-03-04 View Download
  5 पशुपंक्षी आनुवंशिक अन्य 2077-03-04 View Download
  6 पशुपन्छी पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आयआर्जनमा सहयोग कार्यक्रमको अन्य 2077-03-04 View Download
  7 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम अन्य 2077-03-04 View Download
  8 प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग कार्यक्रम अनुसूची अन्य 2077-03-04 View Download
  9 कृषि-तथा-पशु-विषय-अध्ययन-अनुसूची अन्य 2077-03-04 View Download
  10 डाउनलोड फाइलको शिर्षक अन्य 2076-12-06 View Download
  11 वाख्रा मिसन कार्यक्रम प्रस्तावना नमूना फर्मेट फारमहरू 2077-07-28 View Download
  12 पशुपन्क्षी विकास कार्यक्रम तर्फ प्रस्तावना फार्म फारमहरू 2077-06-19 View Download
  13 चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा फारमहरू 2077-06-19 View Download
  14 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहित नमूना फार्म स्थापना कार्यकमको प्रस्तावना फार्म फारमहरू 2077-06-19 View Download
  15 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागी नमूना प्रस्तावना फाराम फारमहरू 2077-06-19 View Download
  © 2020 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.