• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 आ.ब.२०७७/७८ को माघ देखि चैत मसान्तसम्मको स्वत: प्रकाशन । सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-03 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  2 अनुदानग्राही छनौट भएको नामावली ( वाख्रा मिसन, रोड करिडोर, घाँस श्रोत केन्द्र, पाहापालन, पोषण, आयमूलक कृषि वन, चक्लावन्दी नमूना फार्म ) सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-02 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  3 आ.ब.२०७७/७८ को कार्तिक देखि पौष महिनासम्मको स्वत: प्रकाशन अन्य 2077-10-04 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  4 दाना तथा साईलेज उत्पादनको लागी मकै मिसन कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-07 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  5 चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  6 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित किसान सहयोग कार्यक्रम र दाना र साईलेज उत्पादनको लागी मकै मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  7 आयमूलक पाहापालन तथा घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 Admin View
  8 चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 Admin View
  9 आयमूलक कृषि वन कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  10 चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  11 सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-26 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  12 प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना २०७७/०७/२८ सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  © 2020 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.