• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-13 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  2 प्रस्तावनाहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । (२०७९/०८/२८ गते ) सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-28 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  3 प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना ( आ.ब.२०७९/८० मिति २०७९/०५/२६ गते) सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-26 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  4 आ.व.२०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-23 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  5 अनुदानग्राही विवरण ( आ.ब.२०७८/७९ ) अन्य 2079-04-30 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  6 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहिद, द्धन्द्ध पीडित, पूर्व जनमुक्ति सेना तथा लोकतान्त्रिक योद्धा परिवार र सुकुम्वासी समुदायको लागी कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-26 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  7 नायव पशु सेवा प्राविधिक करार सेवा नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-25 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  8 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना ( शहिद, द्धन्द्ध पीडित, जनमुक्ति सेना, लोकतान्त्रिक योद्धा परिवार तथा सुकुम्वासी ) २०७८/१२/२५ गते सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-25 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  9 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।२०७८/१२/०४ सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-04 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  10 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ( घाँस स्रोत केन्द्र, मिल्क क्यान र मिल्क एनालाईजर वितरण ) सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-16 भे View
  11 मिति २०७८/१०/२६ गते नयाँ युगबोधमा प्रकाशित क्याटलग/ ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी साधन ( पिकअप ( खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी प्रस्तावमा स्पेशिफिकेशन हेरफेर गरिएको सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-01 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  12 क्याटलग/ ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी साधन ( पिकअप ( खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-26 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  13 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना २०७८-०९-०८ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-08 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  14 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यवसायिक वाख्रा उत्पादन केन्द्र ( ब्लक) सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-08 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  15 विज्ञ केन्द्र रोल्पाको आ.ब.२०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-10 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  16 आ.ब.२०७७/७८ को माघ देखि चैत मसान्तसम्मको स्वत: प्रकाशन । सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-03 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  17 अनुदानग्राही छनौट भएको नामावली ( वाख्रा मिसन, रोड करिडोर, घाँस श्रोत केन्द्र, पाहापालन, पोषण, आयमूलक कृषि वन, चक्लावन्दी नमूना फार्म ) सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-02 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  18 आ.ब.२०७७/७८ को कार्तिक देखि पौष महिनासम्मको स्वत: प्रकाशन अन्य 2077-10-04 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  19 दाना तथा साईलेज उत्पादनको लागी मकै मिसन कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-07 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  20 चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  21 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित किसान सहयोग कार्यक्रम र दाना र साईलेज उत्पादनको लागी मकै मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पा View
  22 आयमूलक पाहापालन तथा घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 Admin View
  23 चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 Admin View
  24 आयमूलक कृषि वन कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  25 चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-19 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  26 सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-26 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  27 प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना २०७७/०७/२८ सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , रोल्पा View
  © 2023 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2078/12/20
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.