• लुम्बिनी प्रदेश सरकार

  कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  लिवाङ, रोल्पा


  प्रतिबेदन
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  1 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका1 प्रतिबेदन 2076-12-18 View
  3 आ.व.२०७८/७९ को २०७८ कार्तिक १ गते देखि पौष मसान्तसम्मको दोश्रो त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन प्रतिबेदन 2078-10-02 View
  4 सूचना प्राप्त गर्ने निवेदनको ढाँचा प्रतिबेदन 2078-12-10 View
  5 स्वत: प्रकाशन ( २०७९ वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म ) प्रतिबेदन 2079-04-01 View
  6 स्वत: प्रकाशन ( Proactive disclosure ) मिति २०७९ श्रावण १ गते देखि असोज मसान्त सम्म प्रतिबेदन 2079-07-02 View
  7 स्वत: प्रकाशन ( मिति 2079-07-01 देखि 2079-09-30 गते सम्म ) प्रतिबेदन 2079-10-03 View
  8 आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2080-04-11 View
  9 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि प्रतिबेदन 2080-09-03 View
  © 2024 Copyright : भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लिवाङ, रोल्पा
  Last Updated: 2080/06/10
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.